Image module

INVESTICIJSKA IN OSTALA DOKUMENTACIJA

Projektiranje / svetovanje, za optimalno izvedbo projekta

Vsaka potencialna investicija mora imeti izdelano investicijsko dokumentacijo. Glede na zahtevnost projekta in njegovo ocenjeno vrednost izdelamo investicijsko dokumentacijo, katero pripravljamo za javni sektor in gospodarske subjekte.

3.1. Dokument identifikacije investicijskega projekta

Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije. Z dodanimi posameznimi študijami izvedljivosti in analizo stroškov in koristi pridobimo podrobnejši pregled nad izvedljivostjo investicije.

3.2. Projekt strojnih inštalacij

Projektiranje strojnih inštalacij je snovanje bolj ali manj obsežnih sistemov ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, vodovoda in kanalizacije v stanovanjskih in drugih objektih.

Image module

3.3. Projekt za izvedbo

Projekt za izvedbo – PZI je projekt, ki vsebuje podrobne načrte, dodatne izračune, popise del in potrebne detajle. V projektu za izvedbo se predvidijo vsi potrebni materiali in vsa potrebna dela na posameznem področju.

3.4. Študije alternativnih virov energije

Za večje naložbe ali za naložbe, ki nimajo izvedene ekonomske analize je potrebo pred odločitvijo za investicijo izdelati študijo izvedljivosti. Pojavlja se tudi pojem analiza stroškov in koristi, ki ne zajema vseh elementov študije izvedljivosti oz. analiza stroškov in koristi je del študije izvedljivosti.

Študija izvedljivosti zajema poslovnik za poslovno odločanje, uvod, analizo dejanskega stanja (energijske porabnike, razpoložljive in potrebne vire, predloge variant, osnovne načrte in specifikacije del ter materiala, določitev obratovalnih in stroškov investicije, okoljsko analizo, potrebne kadre, vire in modele financiranja, finančno analizo, analizo občutljivosti investicije, terminski načrt, zaključek in priloge.

Podjetje DABO Mont izdeluje študij izvedljivosti pridobivanje vseh vrst energij iz obnovljivih virov, npr. daljinske sisteme na lesno biomaso, soproizvodnjo električne in toplotne energije, fotovoltaične in hidroelektrarne, ogrevanje s toplotnimi črpalkami, hlajenje s sončno in/ali odpadno energijo in bioplinarne.

V sodelovanju z vami, bomo razvili vaš osebni koncept udobja!